Všeobecné smluvní podmínky používání platformy obce.info

1. Potvrzení a akceptace této smlouvy


DATATRADE s.r.o. organizační složka, se sídlem Hradní 27/37, 710 00 Ostrava, Česká republika, 
IČO 28592913 (v dalším textu pouze "DATATRADE“) spravuje internetovou platformu www.obce.info, (v dalším textu pouze "obce.info") prostřednictvím které si registrovaní uživatelé (dále jen "uživatelé") mohou zadávat a stahovat různé informace, podklady apod.

Všechny služby obce.info (dále jen "služba"), jsou bezplatné, pokud není uvedeno jinak v ceník u placených služeb.

Vytvořením účtu a potvrzením "Všeobecných smluvních podmínek používání internetové platformy obce.info vyjadřujete svůj souhlas s dodržováním podmínek uvedených v podmínkách. Pokud s některými ustanoveními nesouhlasíte, nezadávejte informaci resp. neregistrujte se jako klient a nepoužívejte službu!

2. Registrace


Abyste mohli využívat služeb, je třeba se zaregistrovat. DATATRADE Vás bude e-mailem informovat, že jste byli zaregistrováni. DATATRADE si vyhrazuje právo Vám kdykoli ukončit poskytování služeb 
v případě, že Vámi zadané údaje nebudou odpovídat podmínkám registrace podle čl. 2. Po úspěšné registraci Vám bude pro používání služby vytvořeno virtuální konto. (dále jen "konto"). 
DATATRADE má právo odmítnout poskytování služby komukoliv bez udání důvodu.

3. Služby a ceny


Základní služby internetové platformy obce.info jsou zdarma. 
Ceny placených služeb upravuje ceník služeb.
Ceník zašleme na vyžádání.

4. Dodatky k všeobecným smluvním podmínkám


DATATRADE si vyhrazuje právo změnit všeobecné smluvní podmínky. Po jakékoliv takové změně DATATRADE zveřejní změněné všeobecné smluvní podmínky na web stránkách obce.info o čem vám zašle informaci na registrační e-mail, a tak Vás o této změně informuje. Nové změněné všeobecné smluvní podmínky vstoupí v platnost automaticky po zveřejnění na stránce. Jinak se všeobecné smluvní podmínky nemohou měnit s výjimkou, kdy obě strany podepíší písemnou dohodu. Vaše další používání služeb po zveřejnění změněných pravidel na této stránce potvrzuje Váš souhlas s novými pravidly.

5. Změna služeb


DATATRADE si vyhrazuje právo změnit nebo ukončit jakékoliv součást služeb. DATATRADE Vám poskytne maximální množství informací o takové změně nebo ukončení, pokud to bude za daných okolností možné. Takový oznámení bude zveřejněn na web stránkách obce.info.

6. Heslo a bezpečnost


Přístup ke službám a jejich používání je možné přes kombinaci uživatelského jména a hesla. Zaručíte se, že zachováte v tajnosti své vlastní uživatelské jméno a heslo, a že nedovolíte žádné neoprávněné straně používat tyto služby. Souhlasíte s tím, že budete DATATRADE okamžitě informovat o každém porušení bezpečnosti, o kterém jste se dozvěděli.

7. Vlastnické oprávnění


Tímto udělujete společnosti DATATRADE všechna práva k uveřejnění každého zadaného obsahu, textů, obchodních značek, obchodních jmen, seznamů, které umístěním na obce.info autorizujete pro použití ve službě obce.info tak, aby DATATRADE mohl poskytovat službu. Současně zodpovídáte za to, že máte oprávnění k používání ochranných známek a značek, kterých nejste vlastníkem. DATATRADE nezodpovídá za jakékoli spory vzniklé neoprávněným porušením autorských práv.

Všechny značky DATATRADE můžete používat pouze v souvislosti s odkazem na službu.

8. Pravidla provozu


Zodpovídáte za provoz Vašeho konta.

Souhlasíte že:

Jste zodpovědný za činy každého, kdo použije Vaše uživatelské jméno a za obsah Vaší prezentace. Budete DATATRADE informovat vždy, když se ve Vaší prezentaci zobrazí chyby způsobené DATATRADE nebo nefunkční propojení. DATATRADE si vyhrazuje právo pozastavit odkazy s nefunkčními linkami. Budete dodržovat všechny platné zákony a nařízení při používání služby včetně, ale především Zákona na ochranu dat. Nebudete se vydávat za jinou fyzickou nebo právnickou osobu či to nepravdivě tvrdit.
Nebudete využívat službu pro ilegální nebo nemorální účely. Nebudete službu využívat pro vkládání nevhodného materiálu.
Nebudete prostřednictvím služby zveřejňovat, propagovat žádný nezákonný, znepokojující, hanlivý, urážlivý, výhružný, škodlivý, vulgární, obscénní, rasově či etnicky nenávistní materiál, materiál který podporuje jednání vedoucí k trestnému činu nebo jakkoli jinak porušuje platné zákony nebo nařízení. DATATRADE nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoliv výhrůžný, hanlivý, obscénní, znepokojující nebo urážlivý materiál, který je součástí takovýchto materiálů nebo za jakýkoliv zločin, ke kterému dopomohlo využívání služby obce.info.

V případě porušení jakéhokoli ustanovení pravidel provozu uvedených v čl. 8., se vystavujete riziku trestního stíhání.

Nebudete žádným způsobem vkládat nebo distribuovat soubory, které obsahují viry, nebo jakýkoli podobný software nebo programy, které by mohly poškodit činnost hardware a software někoho jiného. Nebudete používat žádné zařízení, software nebo program, abyste zasahovali a narušovaly řádný provoz platformy obce.info. Neuděláte nic, co by způsobilo nesmyslnou a nepřiměřeně velkou zátěž infrastruktuře společnosti DATATRADE. Tím, že máte přístup ke službě, vyjadřujete svůj souhlas, že při používání služby budete používat jen prostředky, které Vám poskytuje DATATRADE nebo společnosti autorizované DATATRADE. Také souhlasíte, že nebudete používat žádné automatizované prostředky (např. Agenty, roboty, scripty nebo spiders) a to z žádného důvodu.

9. Porušení autorských práv třetí strany


V případě, že zveřejníte nebo zpřístupníte informace nebo jiný materiál, který porušuje autorská práva třetí strany, může DATATRADE, ukončit Váš přístup ke službám obce.info.

DATATRADE nenese zodpovědnost za škody tímto vzniklé.

DATATRADE může, podle vlastního uvážení, okamžitě ukončit Váš přístup ke službě, pokud jste při provozu porušili jakýkoli bod čl. 8 těchto pravidel.

10. Omezení odpovědnosti


DATATRADE nenese zodpovědnost za žádné škody způsobené ztrátou zisku, využíváním údajů a jiného nehmotného majetku nebo za všechny nepřímé škody, které vzniknou v důsledku používání nebo neschopnosti používat službu obce.info nebo kvůli neoprávněnému přístupu, a to i tehdy, pokud byl DATATRADE upozorněn na možnost těchto škod.

11. Náhrada škody


Souhlasíte, že nebudete škodit společnosti DATATRADE, jejím zaměstnancům ani smluvním partnerům a že v případě jejich záměrného poškození jste ochotný uhradit škodu, která může vzniknout v důsledku porušení těchto pravidel.

12. Ukončení a důsledky

Ukončení klientem

V případě využívání služeb DATATRADE bez písemné smlouvy, je ukončení spolupráce okamžikem ukončení využívání služeb DATATRADE klientem.

Uhrazeny poplatky (storno úhrady) vracíme jen v odůvodněných případech, po odečtení manipulačního poplatku min. 20% z částky.

Subjekty využívající placené služby potvrzené písemnou smlouvou mohou službu ukončit písemnou výpovědí nejpozději 1 měsíc před uplynutím platnosti služby s platností od doručení oznámení společnosti DATATRADE.

Pokud nesouhlasíte nebo namítáte něco proti jakémukoli ustanovení pravidel nebo jejich pozdější modifikaci, Vašim jediným řešením je okamžitě ukončit používání služby obce.info a informovat DATATRADE o ukončení.

Ukončení společností DATATRADE

DATATRADE může v případě porušení těchto podmínek ze strany klienta ukončit registraci klienta okamžitě tím, že mu doručí oznámení o ukončení.

V případě ukončení poskytování služby, je Vaše právo používat službu okamžitě zrušeno a souhlasíte s tím, že DATATRADE může vymazat všechny soubory na Vašem kontě a zablokovat další přístup k těmto souborům. Podle těchto pravidel DATATRADE není odpovědný Vám ani jakékoli třetí straně za ukončení služby.

13. Oznámení


Všechna oznámení pro obě strany musí být v písemné formě a musí být odeslány přes e-mail na adresu info@obce.info, pokud se jedná o oznámení pro společnost DATATRADE. Nebo musí být odeslány na e-mailovou adresu, kterou jste poskytli společnosti DATATRADE jako součást registračních údajů, pokud se jedná o oznámení pro Vás. Oznámení se považuje za doručené po 48 hodinách od zaslání e-mailu, pokud odesílateli není oznámeno, že e-mail nebyl přijat.

14. Obecné


V případě, že některá nařízení těchto pravidel bude celé nebo zčásti, prohlášeno za neplatné, nevynutitelné nebo neúčinné, bude zbývající část těchto pravidel platit v plném rozsahu. Tato pravidla budou upravována a interpretována v souladu se zákony České Republiky a budou předmětem patřícím do výlučné jurisdikce soudů v České republice.

Všeobecné smluvní podmínky platné od 20. 5. 2018