Všeobecné smluvní podmínky společnosti DATATRADE s.r.o. (dále jen „VSP“)


1. Specifikace služby
DATATRADE, s.r.o. organizační složka, se sídlem Hradní 27/37, 710 00 Ostrava, České republika, IČ 28592913 (dále jen „DATATRADE“) provozuje internetové stránky a aplikace obce.info (dále jen obce.info), prostřednictvím kterých si registrování klienti (dále jen „klienti“) mohou zadávat různé informace o své činnosti, potřebách, náladách, zájmech apod. Základní služby společnosti DATATRADE umožňující využívání obce.info jsou bezplatné. Další služby je možné využívat pouze na základě uzavřené smlouvy za úplatu (dále společně jen „služby“). Registrací na obce.info vyjadřujete svůj souhlas a zavazujete se dodržovat podmínky uvedené v těchto VSP. 

2. Registrace
Klient je oprávněn využívat služeb po zaregistrování na obce.info. Po registraci společnost DATATRADE zašle klientovi informaci o registraci. Po úspěšné registraci Vám bude pro využívání služeb vytvořeno virtuální konto (dále jen „konto“). DATATRADE má právo odmítnout poskytování služeb komukoli bez udání důvodu.

3. Služby a ceny
Aktualizace informací klientem je zdarma. Ceny dalších služeb pro obce a města se stanoví podle počtu obyvatel v obci / městě a budou zaslána na vyžádání.

4. Dodatky k VSP
Společnost DATATRADE si vyhrazuje právo změnit VSP, přičemž jejich změnu je společnost DATATRADE povinna oznámit klientovi emailem a zveřejnit na webových stránkách, nejpozději 15 dnů před nabytím účinnosti změn a Klient je oprávněn změnu VSP odmítnout, a to do 15 dnů od doručení oznámení, jinak se má zato, že se změnou souhlasí. V případě, že klient sdělí odmítnutí změny VSP, je klient oprávněn závazkový vztah se společností DATATRADE vypovědět s výpovědní lhůtou 15 dnů. Klient bere na vědomí, že využíváním služeb po nabytí účinnosti změn VSP je dále realizováno již za podmínek změněných ve VSP.

5. Změna služeb
Společnost DATATRADE si vyhrazuje právo změnit či ukončit jakoukoli součást služeb. Společnost DATATRADE poskytne maximální množství informací o změnách nebo ukončení, bude-li to za daných okolností možné. Oznámení bude zveřejněno na webových stránkách společnosti DATATRADE.

6. Heslo a bezpečnost
Přístup ke službám a jejich používání je klientovi umožněn přes kombinaci uživatelského jména a hesla. Klient je povinen zachovat své vlastní uživatelské jméno a heslo v tajnosti a nedovolit žádné neoprávněné straně používat tyto služby. Klient se zavazuje, že bude společnost DATATRADE okamžitě informovat o každém porušení, o němž se dozvěděl.

7. Vlastnická oprávnění
Klient uděluje společnosti DATATRADE všechny práva k uveřejnění každého zadaného obsahu, textů, obchodních značek, obchodních jmen, seznamů, které umístěním na stránku klient autorizuje pro použití služby na stránce tak, aby společnost DATATRADE mohl poskytovat služby. Současně klient zodpovídá za to, že je oprávněn k používání ochranných známek a značek, které nejsou jeho vlastnictvím. Společnost DATATRADE nezodpovídá za jakékoliv spory vzniklé neoprávněným porušením autorských práv a klient se zavazuje společnosti DATARADE uhradit veškeré škody a náklady, které DATATRADE vznikly porušením povinnosti klienta. Všechny značky může společnost DATATRADE používat pouze v souvislosti s odkazem na službu.

8. Pravidla provozu
a) Klient v plném rozsahu odpovídá za provoz svého konta, přičemž je také odpovědný za veškerá jednání osob, které používají jeho uživatelské jméno a heslo za účelem přístupu. Klient nese plnou odpovědnost za obsah prezentace klienta na obce.info. Klient se zavazuje prostřednictvím služby nezveřejňovat a nepropagovat žádné nezákonné, výhružné znepokojující, hanlivé, urážlivé, škodlivé, vulgární, obscénní, rasově či etnicky propagované materiály, či materiál, jenž podporuje jednání vedoucí k trestnímu činu nebo jakkoli jinak porušuje platné zákony a nařízení. Klient se zavazuje při používání služeb dodržovat všechny platné zákony a nařízení včetně Zákona na ochranu osobních údajů. Nebude se vydávat za jinou fyzickou či právnickou osobu a ani to nepravdivě tvrdit. Nebude využívat službu pro nelegální a nemorální účely. Nebude službu využívat pro vkládání nevhodného materiálu.
b) Klient se zavazuje společnost DATATRADE informovat o chybách služeb, zejména v jeho prezentaci nebo nefunkční propojení.
c) společnost DATATRADE si vyhrazuje právo pozastavit všechny odkazy s nefunkčními linkami.
d) Klient se zavazuje, že nebude žádným způsobem vkládat nebo distribuovat soubory, které obsahují viry či jakýkoli podobný software a programy, které by mohly poškodit činnost počítače/zařízení někoho jiného. Dále nebude používat žádná zařízení, software či programy, které by zasahovali a narušovali řádný provoz stránky a služby a neudělá nic, co by způsobilo nepřirozeně velkou zátěž infrastruktury společnosti DATATRADE, zejména bude používat jen prostředky, které poskytuje společnost DATATRADE nebo společnosti autorizované DATATRADE, nikoliv automatizované prostředky (např. agenty, roboty, skripty nebo spiders).
e) V případě porušení jakéhokoliv z ustanovujících pravidel provozu uvedených v čl. 8 je společnost DATATRADE oprávněna ukončit poskytování služeb, přičemž se klient vystavuje i případnému postihu ve smyslu zákonné úpravy.
f) V případě, že klient zveřejní či zpřístupní informace nebo jiný materiál, který porušuje autorské práva třetí strany, má společnost DATATRADE právo ukončit přístup klienta ke službám. Společnost DATATRADE nenese zodpovědnost za tímto vzniklé škody.

9. Omezení zodpovědnosti
Společnost DATATRADE nenese zodpovědnost za žádné škody způsobené ztrátou zisku, využíváním údajů a jiného nehmotného majetku nebo za všechny nepřímé škody, které vzniknou v důsledku používání či neschopnosti používat službu nebo kvůli neoprávněnému přístupu a to i tehdy, pokud byla společnost DATATRADE upozorněna na možnost vzniku těchto škod.

10. Náhrada škody
Klient se zavazuje, že nebudete škodit společnosti DATATRADE, jejím zaměstnancům a ani smluvním partnerům, a že v případě záměrného poškozování se zavazuje uhradit škodu, která může vzniknout v důsledku porušování těchto VSP.

11. Ukončení a důsledky
Ukončení klientem
V případě využívání základních služeb společnost DATATRADE bez písemné smlouvy, je ukončení spolupráce okamžikem ukončení využívání služeb společnost DATATRADE klientem. Subjekty využívající placené služby, které jsou stvrzeny písemnou smlouvou, mohou službu ukončit písemnou výpovědí nejpozději 1 měsíc před ukončením ročního období poskytování služby, v takovém případě smluvní vztah zaniká v poslední den ročního období poskytování služby.
Ukončení společnosti DATATRADE
Společnost DATATRADE může v případě porušení sjednaných podmínek ze strany klienta ukončit registraci klienta okamžitě tím, že mu doručí oznámení o ukončení. V případě ukončení poskytování služby je zrušeno právo klienta používat službu a společnost DATATRADE je oprávněna vymazat všechny soubory na kontě a zablokovat další přístup k těmto souborům a společnost DATATRADE není zodpovědná za jakékoliv škody spojené s ukončením služby.

12. Oznámení
Všechna oznámení pro obě strany musí být odeslány elektronicky přes e-mailovou adresu info@datatrade.cz, pokud se jedná o oznámení pro společnost DATATRADE nebo musí být odesláno na e-mailovou adresu, kterou klient poskytl společnosti DATATRADE jako součást registračních údajů. Oznámení se považuje za doručené po 24 hodinách od zaslání e-mailu. Subjekty využívající placené služby potvrzené písemnou smlouvou mají povinnost všechny oznámení podávat v písemné formě poštou na adresu společnosti DATATRADE s.r.o, organizační složka, Hradní 27/37, 710 00 Ostrava.

13. Všeobecné
V případě, že část či celé ustanovení VSP bude prohlášeno za neplatné, nevynutitelné či neúčinné, bude zbývající část těchto VSP platit v plném rozsahu. Vztahy mezi klientem a společností DATATRADE vyplývající ze smlouvy a/nebo těchto VSP se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Nedojde-li k vyřešení sporu smírnou cestou, je k rozhodnutí takového sporu oprávněn věcně a místně příslušný soud podle sídla organizační složky společnosti DATATRADE.

14. Zásady ochrany osobních údajů
Klient registrací souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti DATATRADE, a to za účelem plnění služby. Nakládání s osobními údaji klienta je prováděno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, přičemž klient má právo písemně odvolat udělení souhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje klienta jsou zabezpečeny proti zneužití, přičemž společnost DATATRADE se zavazuje nepředat žádný z osobních údajů další osobě.

Všeobecné smluvní podmínky platné od 1.3.2016