Souhlas se zpracováním osobních údajů

podle zákona o ochraně osobních údajů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: DATATRADE s.r.o. organizační složka, IČ:28592913, se sídlem Hradní́ 27/37, Ostrava zpracovával mé osobní údaje v rozsahu 

 • jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, věk 
 • telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha


za účelem

 • Využívání a služeb platformy obce.info
 • informování a o novinkách platformy obce.infoa jejích partnerů;


na dobu 5 let.

přes obce.info mohu dostáváť informační a krizové zprávy např. o dění v mé obci, v regionu nebo firmě, mohu vyjadřovat svůj názor na postřehy v anketách, může být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování našich služeb, služeb v lokalitě, kde bydlím, pro zkvalitnění sociálních a kulturních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy pod.

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu 

název, IČO, sídlo, za účelem využívání služeb platformy obce.info, v případě bude-li uvedený partner uživatelům platformy obce.info 

provozovatelem datových záloh a právním a ekonomickým poradcem správcem osobních údajů.

Pokud mi ještě nebylo 16 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji, že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházíme.

Správce osobních údajů: DATATRADE s.r.o. organizační složka, Hradní́ 27/37, Ostrava

Kontaktní údaje správce: Ivan Potocký, telefon: +420 799 790 619, email: potocky@datatrade.cz

Účel zpracování osobních údajů: využívání služeb platformy obce.info

Právní základ zpracování osobních údajů: splnění povinnosti chránit osobní údaje podle zákona o ochraně osobních údajů a podle GDPR.

Poskytovaní osobních údajů je smluvním požadavkem na zajištění řádného fungování platformy obce.info poskytnutí jakýchkoliv údajů je dobrovolné; ale pokud údaje neposkytnete, nemusý být služby platformy obce.info funkční či plně funkční.

Informace správce u osobních údajů:

OBECNÉ:

 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nebo do odvolání tohoto souhlasu
 • Máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím
 • Máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. 
S přihlédnutím k zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
 • Máte právo na vymazání osobních údajů v zákonem stanovených případech.
 • Máte právo na omezení zpracování a osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • Můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci.
 • Kdykoliv můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním
 • Máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva.

ZVLÁŠTNÍ:

 • Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování pro přímý marketing. Po vznesení námitky nebudou již Vaše údaje pro tento účel zpracovávány.