Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Príslop www.prislop.obceinfo.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.
Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Number Title Partner's IN Added
Not reported Záverečný účet obce Príslop za rok 2018
Obec Príslop
00323438 2019/06/11
Not reported Zápisnica z riadneho OZ Príslop zo dňa 02.06.2019
Obec Príslop
00323438 2019/06/06
12-21/2019 Uznesenia z riadneho OZ Príslop zo dňa 02.06.2019
Obec Príslop
00323438 2019/06/06
03-2019 Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 02.06.2019
Obec Príslop
00323438 2019/05/28
Not reported Návrh Plánu kontrolnej činnosti v obci Príslop na 2. polrok 2019
Obec Príslop
00323438 2019/05/07
1/2019 Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 zo dňa 13.04.2019
Obec Príslop
00323438 2019/04/16
Not reported Zámer na odpredaj pozemku priamym predajom - zverejnenie
Obec Príslop , 5 800,00
00323438 2019/04/16
4-11/2019 Uznesenia z riadneho OZ Príslop zo dňa 13.04.2019
Obec Príslop
00323438 2019/04/16
Not reported Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ Príslop konaného dňa 13.04.2019
Obec Príslop
00323438 2019/04/16
Not reported Návrh Záverečného účtu obce Príslop za rok 2018
Obec Príslop
00323438 2019/04/15
Not reported Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu (voľby do EP
Obec Príslop
00323438 2019/04/04
02-2019 Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 13.04.2019
Obec Príslop
00323438 2019/04/04
Not reported Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK (voľ
Obec Príslop
00323438 2019/03/19
Not reported Kandidáti na prezidenta SR - 16.03.2019 (zoznam)
Obec Príslop
00323438 2019/02/21
Not reported Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu (voľby prezid
Obec Príslop
00323438 2019/02/07
Not reported Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
Obec Príslop
00323438 2019/02/05
Not reported Voľby do Európskeho parlamentu na území SR (dňa 25.05.2019) - Informácie pre voliča
Obec Príslop
00323438 2019/02/04
1-3/2019 Uznesenia z mimoriadneho OZ Príslop zo dňa 27.01.2019
Obec Príslop
00323438 2019/01/29
Not reported Zápisnica z mimoriadneho OZ Príslop zo dňa 27.01.2019
Obec Príslop
00323438 2019/01/29
Not reported Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK (voľ
Obec Príslop
00323438 2019/01/24