Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Príslop www.prislop.obceinfo.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.
Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Number Title Partner's IN Added
Not reported Oznámenie o príjmových a majetkových pomeroch starostu obce za rok 2019
Obec Príslop
00323438 2020/04/28
1-7/2020 Uznesenia z riadneho OZ Príslop zo dňa 26.04.2020
Obec Príslop
00323438 2020/04/28
Not reported Zápisnica z riadneho OZ Príslop zo dňa 26.04.2020
Obec Príslop
00323438 2020/04/28
1/2020 Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 zo dňa 26.04.2020
Obec Príslop
00323438 2020/04/28
01-2020 Oznam - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 26.04.2020
Obec Príslop
00323438 2020/04/22
Not reported Návrh Záverečného účtu obce Príslop za rok 2019
Obec Príslop
00323438 2020/03/31
Not reported Nariadenie mimoriadnej zmeny cestovných poriadkov od 16.03.2020 do 27.03.2020
Úrad PSK - odbor dopravy, Prešov
37870475 2020/03/16
Not reported Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
Obec Príslop
00323438 2020/02/11
Not reported Skutočné plnenie rozpočtu obce Príslop za roky 2018-2019
Obec Príslop
00323438 2020/01/30
Not reported Zápisnica z riadneho OZ Príslop zo dňa 08.12.2019
Obec Príslop
00323438 2019/12/10
1/2019 VZN obce Príslop č. 1/2019 o miestnych daniach a poplatkoch za odpad s účinnosťou od 01.01.2020 (po
Obec Príslop
00323438 2019/12/10
29-38/2019 Uznesenia z riadneho OZ Príslop zo dňa 08.12.2019
Obec Príslop
00323438 2019/12/10
Not reported Schválený rozpočet obce Príslop na roky 2020-2022
Obec Príslop
00323438 2019/12/10
4/2019 Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 zo dňa 08.12.2019
Obec Príslop
00323438 2019/12/10
05-2019 Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 08.12.2019
Obec Príslop
00323438 2019/11/28
Not reported Návrh Rozpočtu obce Príslop na roky 2020 - 2022 (na pripomienkovanie)
Obec Príslop
00323438 2019/11/21
Not reported Návrh Plánu kontrolnej činnosti v obci Príslop na 1. polrok 2020
Obec Príslop
00323438 2019/11/21
1/2019 Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s úči
Obec Príslop
00323438 2019/11/21
OU-PO-OOP4-2019/054271-002-FIL Systém náležitej starostlivosti - informácia pre obhospodarovateľov lesa
Okresný úrad Prešov
00151866 2019/11/21
Not reported Zápisnica z riadneho OZ Príslop zo dňa 29.09.2019
Obec Príslop
00323438 2019/10/01