Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Príslop www.prislop.obceinfo.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.
Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).
Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Number Title Partner's IN Added
19/020 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.
Ing. Janka Herpáková, Humenné , 156,00
34570918 2019/06/11
Not reported Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Slovak Telekom a.s. , 19,99
35763469 2019/05/16
Not reported Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Slovak Telekom a.s. , 20,00
35763469 2019/02/26
Not reported Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telekom a.s.
35763469 2019/02/26
5190045485 Zmluva o úrazovom poistení UoZ na MOS
Komunálna poisťovňa, a.s. , 6,50
31595545 2018/12/31
KRHZ-PO-2018/452-158 Zmluva o výpožičke
MV SR, Bratislava , 14 318,54
00151866 2018/07/27
Not reported Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
SEWA, a.s. Bratislava
35942355 2018/07/23
18/018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Ing. Janka Herpáková, Humenné , 144,00
34570918 2018/06/12
Not reported Zmluva o dielo
PP PROTECT s.r.o., Michalovce , 120,00
48039365 2018/05/18
148561 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava , 1 400,00
00177474 2018/04/30
Not reported Darovacia zmluva
Nemocnica Snina, s.r.o. , 53,00
36509108 2018/02/01
5190039143 Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie na rok 2018
Komunálna poisťovňa, a.s. , 3,25
31595545 2018/01/09
Not reported Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
NATUR-PACK, a.s. Bratislava
35979798 2018/01/02
Not reported Zmluva o zriadení vecného bremena
SOMUD, Zboj
36163015 2017/12/19
7.4-MKT/2017 Kúpna zmluva
MK TRAKTOR s.r.o., Michalovce , 46 078,80
46887717 2017/11/30
7.4-MKT2/2017 Kúpna zmluva
Ing. Milan Rosoľanka - MIRAL, Snina , 12 564,00
33847835 2017/11/30
147465 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava , 1 400,00
00177474 2017/06/27
Not reported Dodatok k "Zmluve o balíku..."
Slovak Telekom, a.s. , 19,99
35763469 2017/06/20
17/021 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Ing. Janka Herpáková - audítor, Humenné , 144,00
34570918 2017/06/01
VMI0903201516A Príloha č. 1 k Zmluve č. VMI0903201516A
ENVI - PAK, a.s. Bratislava
35858010 2017/05/26