Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Príslop www.prislop.obceinfo.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.
Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Number Title Partner's IN Added
1/2020 Objednávka na tlačoviny
Centrum polygrafických služieb, Bratislava , 15,40
42272360 2020/01/16
OcÚ-PRIS-2020/002 Objednávka - PPP U
Slovenská pošta, a.s. Bratislava , 10,00
36631124 2020/01/09
e-mail Objednávka na tlačivá a kancelárske potreby pre OcÚ
CONNECT - Marczibál Zsolt, Kráľov Brod , 28,87
17644429 2019/10/25
2019/04 Objednávka na údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Dušan Kolcun, Stakčín , 414,20
52535924 2019/08/05
2019/05 Objednávka na vykonanie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Snina , 450,00
44658711 2019/08/05
2019/02 Objednávka na kontajner plastový čierny 120 l
FEREX, s.r.o. Nitra , 101,40
17682258 2019/06/04
2019/03 Objednávka na údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Berezňanin Jakub, Ladomírov , 1 240,44
48057622 2019/06/04
e-mail Objednávka na overenie účtovnej závierky za rok 2018
Ing. Janka Herpáková, Humenné , 150,00
34570918 2019/05/14
2019/01 Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku
Ing. Jana Ihnátová, Snina , 80,00
31314856 2019/03/21
2018/11 Objednávka na odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií v obci Príslop
PRATUR s.r.o., Runina , 167,28
46792287 2018/12/21
2018/10 Objednávka na pohonné hmoty do hasičskej techniky
Marián Buraľ s.r.o., Snina , 42,65
44892411 2018/12/20
2018/09 Objednávka na krovinorez pre úpravu verejných priestranstiev v obci Príslop
Peter Vološin, Snina , 865,82
47882247 2018/12/18
2018/06 Objednávka na vyhrievacie telesá do KD Príslop
LEPAL TECHNIK, s.r.o. Humenné , 176,54
36505455 2018/12/13
2018/07 Objednávka na el. spotrebiče do KD Príslop
Ing. František Sarik - ELSATEX, Snina , 535,98
10804692 2018/12/13
2018/08 Objednávka na notebook s prísl. pre OcÚ Príslop
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP, Snina , 521,00
40114431 2018/12/13
2018/05 Objednávka na dodávku vchodových dverí do KD Príslop
Marián Klepco, Kalná Roztoka , 700,00
40899501 2018/11/06
e-mail Objednávka na tlačivá a kancelárske potreby
CONNECT - Marczibál Zsolt, Kráľov Brod , 22,38
17644429 2018/10/29
2018/04 Objednávka na opravu a údržbu budovy KD v obci Príslop
Juraj Savkuľak, Stakčín , 5 299,00
40112616 2018/10/11
e-mail Objednávka na vykonanie procesu verejného obstarávania a výber dodávateľa
Gabriela Janková - MJ KONZULT, Snina , 200,00
50115715 2018/09/24
2018/03 Objednávka na plechové skrine a kovové regály pre DHZ
DXa, s.r.o. Snina , 1 400,00
36455181 2018/08/01